Máte již svůj účet?

Základy pětiprstové techniky hry na kytaru (1)

24. Říjen 2011
prof. Štěpán Rak

stepan-rak

Jak si můžete všimnout, záměrně neuvádím v názvu základy pětiprstové techniky hry pravou rukou, což by znělo logicky. Nevidím totiž rozdílu mezi aktivním využitím všech prstů obou rukou. Mám tím na mysli samozřejmě u praváků palec na levé a malíček na pravé ruce. Oba tyto prsty, v případě, že budeme cílevědomě pracovat na jejich aktivním zapojení do procesu rozvoje naší technické dovednosti, prohloubí a rozšíří možnosti, o nichž jsme do té doby neměli ani ponětí.

Neosobuji si právo na průkopnictví, neboť touto otázkou se již odedávna prakticky zabývali na jedné straně např. hráči flamenca a na straně druhé kytaristé a loutnisté věnující se hudbě vážné. Možná, že malý rozdíl je v tom, do jaké míry a hloubky byla problematice věnována cílevědomá pozornost a jaký je tedy stav metodiky v této otázce. Vím, že např. můj americký kolega prof. Charles Postelwate se již léta zabývá užíváním malíčku pravé ruky a jeho zrovnoprávněním v klasické - zdůrazňuji klasické kytarové technice. Záležitost, jíž se budu ve své práci zabývat, se netýká pouze klasické kytarové hry, nýbrž komplexu problematiky celkového rozšíření technických a tím i výrazových možností kytary jako hudebního nástroje. Dalo by se dokonce říci, že se mi jedná o to, dát všem prstům nejen stejná práva, ale i povinnosti. O tom, jak to uskutečnit, budou pojednávat další stránky této mé práce.

Na počátku všeho byly otázky, které mi kladly děti na hudební škole během mé kytarové výuky. Otázky se týkaly často téže věci, a to proč nehrajeme také malíčkem pravé ruky? Zprvu jsem odpovídal zaběhlými argumenty jako např. že malíček je příliš krátký, slabý, neobratný či prostě, že se zkrátka nepoužívá a basta! Byly to argumenty chabé a vnímavé žáky neuspokojily. Pak se mne jedno chytré děcko zeptalo - a proč když na levé ruce malíčkem hrajeme, na pravé jej nepoužíváme. Řekl jsem, že si o tom musím zapřemýšlet a poprosil jsem o čas na rozmyšlenou. Po týdnu jsem si stejnou otázku položil sám a s údivem jsem zjistil, že si nedokážu uspokojivě odpovědět. Pak jsem náhle pochopil! Vždyť je to pravda. Proč by kterýkoli prst měl zůstat v jakémsi „invalidním důchodu"? Začal jsem o věci velmi přemýšlet a poté, co jsem viděl na vlastní oči hráče flamenca, s jakou bravurou hrají rasguada včetně malíčku, bylo mi to jasné.

Díky vyváženému zapojení všech prstů pravé ruky do procesu kytarové hry narůstá náš technický potenciál. Cvičíme-li dostatečně 3. prst (anular), posilujeme tím i 1. a 2. prst (indice, medio) a tím se zlepšuje naše celková hráčská úroveň. Přidáme-li k tomu i malíček (checito) a začneme jej soustavně trénovat, posílíme tím především sousední 3. prst, především proto, že je s malíčkem spojen stejnou šlachou. Není nic lepšího, než tuto vzájemnou závislost cílevědomě osvobodit.

Zapojení malíčku do procesu techniky pravé ruky tedy znamená celkový rozvoj pohybových schopností této části našeho těla. To by však samo o sobě nestačilo. Je nutno zde zmínit ještě jeden důležitý poznatek, jenž jsem získal v době, kdy jsem se soustavně věnoval kulturistice. Vzpomínám si často na svého trenéra Stanislava Kadlece, jak mne důsledně vedl k tomu, abych zatěžoval všechny svaly rovnoměrně. Cvičil-li jsem bicepsový zdvih u stěny, dbal na to, abych s činkou vědomě trénoval oběma směry - tedy jak směrem vzhůru, tak i zpět. Upozorňoval mne, že když budu soustavně podceňovat směr dolů a naopak přeceňovat zdvih vzhůru k bradě, dosáhnu snadno toho, že jedna část svalů bude převyvinutá, zatímco část opačná podvyvinutá. Říkal mi, že to může být pro moje zdraví i velmi nebezpečné. A totéž se do jisté míry děje i v technice kytarové hry.

Klasičtí kytaristé, používající prsty obou rukou především směrem do dlaně, tak po léta aktivizují příslušnou část svalů, zatímco opačnou dosti zanedbávají. V tom také tkví tajemství brilantní rychlosti mnohých flamencových kytaristů, neboť užívají prsty v obou směrech, tudíž i z dlaně ven. A právě v tom je tajemství jejich rychlosti. Aktivizací svalů v obou směrech zlepšují celkovou úroveň své technické vybavenosti.

Mám-li tedy provést shrnutí shora uvedených poznatků a učinit z nich závěr, pak tento závěr zní: zapojíme-li malíček pravé ruky aktivně do nácviku (o palci levé ruky budu psát později) v obou směrech, tedy do dlaně i z dlaně ven, pak zlepšíme dosti markantně pohybovou schopnost celé ruky a potažmo i celého těla, neboť vše má své příčiny i následky. Nevyrovnanost na jedné straně se odráží negativně na straně druhé. A to, jak si s tím poradit v praxi, se pokusím zodpovědět v následujících částech.

Foto: Jan Matěj Rak

Seriály

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.