Máte již svůj účet?

Základy pětiprstové techniky hry na kytaru (2)

2. Listopad 2011
prof. Štěpán Rak

stepan-rak

Jak začít?

Především začneme od počátku. Tentokrát na počátku byla touha hrát na kytaru. Touha aktivně tvořit hudbu a dělat tím radost sobě i druhým. To je základ, z něhož můžeme vycházet a na němž můžeme vše ostatní stavět. Děláme-li cokoli s chutí a láskou, pak nám to jde lépe a rychleji, nežli jsme-li k tomu nuceni a nebaví nás to. Začneme představou toho, po čem toužíme. Zkusme si vytvořit ve své mysli obraz, v jakém bychom si přáli sami sebe vidět. Ten by měl být pokud možno konkrétní a trvalý. Měl by se stát obrazem našeho přání, v jehož splnění zcela věříme a pak je velká naděje, že se i splní. Nebyl to konečně jediný případ. Tato myšlenka by pak měla prostupovat veškeré další kroky k tomuto cíli, včetně hodin koncentrovaného nácviku a studia literatury.

Tak jako ve všech činnostech, v nichž potřebujeme hbitost a dokonalost, tak i ve hře na hudební nástroj (v našem případě na kytaru) je základem celková uvolněnost. A ta se vytváří už v momentě, kdy nástroj vyndáváme z pouzdra a hodláme s ním usednout ke cvičení. Už v této chvíli je třeba naši mysl zbavit veškerých zbytečných závislostí a uvolnit ji směrem ke smyslu našeho momentálního konání. Uvědomit si do hloubky všechny nejdůležitější věci - milujeme co děláme, milujeme nástroj, který někdo jiný s láskou vyrobil, a my s touto láskou přistupujeme k tomu, co chceme dělat sami.

Můj drahý profesor Štěpán Urban mi vždycky říkal: „Nežli vezmeš kytaru do ruky, podívej se nejdřív, jak je krásná a jakou radost dělá tobě i druhým, když na ni zahraješ. Pak ji vezmi něžně do ruky, celkově se uvolni a s tímto pocitem si sedni na židli a představuj si co možná nejživěji, jak bude znít tvůj první tón. Teprve pak jej zahraj.

Je to cenná rada a vždy si znovu uvědomuji její platnost. Umět se uvolnit - v tom tkví velké tajemství úspěchu. Pan profesor často uváděl případ s kočkou. Říkal: „Podívej se na takovou kočičku, jak je uvolněná a téměř líně a ledabyle čeká na svou myšku. A pak bleskurychle skočí a je to! A vidíš, právě tak to musíš dělat i ty. Budou-li tvé svaly staženy, musejí se nejdříve uvolnit, aby mohly sloužit rychlému pohybu a to je už ono zpoždění, zaváhání a ona ‘myška‘ je pryč.“

Cvičme se tedy v uvolňování a toho docílíme jen zcela vědomou cestou. Musíme být schopni si v každé chvíli uvědomovat vše potřebné jako např. jak sedíme, jaká je pozice našich nohou, paží, jaký pocit máme ve tváři, jaký je náš kontakt se strunami, není-li v některé části našeho těla nějaké nežádoucí napětí, jaký je náš dech a tak dále.

Vědomá koncentrace je základem další úspěšné cesty. Máme-li toto vše vědomě pod kontrolou, je třeba se soustředit na to, co chceme konat teď. Předpokládám, že většina čtenářů jsou kytaristé a že již mají za sebou alespoň základy kytarové hry a že tudíž nemusím podrobně popisovat držení nástroje a elementární záležitosti techniky obou rukou. Začneme tedy nejprve pravou rukou na prázdných strunách.

Sedíme uvolněně a levou ruku necháme zcela volně viset podél těla. Ještě jednou zkontrolujeme, necítíme-li někde nežádoucí napětí. Je-li vše v pořádku, pak přichází bod č. 1.

1. cvičení

Položme všechny prsty pravé ruky včetně malíčku na 3. strunu, tedy G. Uvidíme, že to není zdaleka tak velký problém a že kratší délka malíčku až tolik nevadí. Naopak. Zjistíme, že tato pozice ruky je velmi stabilní na rozdíl od polohy klasické - tedy bez malíčku. Sám z dob výuky na LŠU vím, jak obtížné je naučit začátečníky držení pravé ruky. Jak tato pozice, kdy na strunách leží jen 4 prsty, je vratká a jak snadno ji lze zdeformovat. Nevěříme pak vlastním očím, s čím děti přicházejí na příští hodinu. Když naopak na strunu přiložíme i malíček, snadno zjistíme, že pozice pravé ruky je daleko stabilnější.

Zkoušíme pak s plným vědomím přikládat prsty na zmíněnou strunu G tak, aby vždy, když strunu opouštíme, přetrval v ruce pocit kontaktu se strunou. Soustřeďme se na to, aby tento pocit byl příjemný, přirozený a abychom přitom zůstali uvolnění. Zjistíme-li, že ztrácíme pozornost a že hrozí pouhé zmechanizování tohoto úkonu, ihned přestaňme a třeba se chvilku projděme. Všeobecně platí, že chvíle pro oddych nám regenerují síly pro další práci.

2. cvičení

V tomto nácviku navazujeme na předešlé. Znovu se uvolníme a zkoncentrujeme tak, abychom vše opět dělali vědomě. Položíme znovu všechny prsty pravé ruky na strunu G a ve volném rytmu začneme pokládat palec ze struny G na sousední strunu D a zpět. Plně si uvědomujeme pohyb palce a vědomě dbáme na to, aby pocit byl příjemný a aby přesun zásadně neovlivnil pozici ostatních prstů, které setrvávají na struně G. Toto vše se děje bez drnkání. Palec pouze překládáme ze struny na strunu. Snažíme se, aby dráha palce byla co nejkratší.

Pak pokračujeme ve střídání strun G a A, až se dostaneme k výměně G-E. Po zvládnutí zkusíme G-D-G, G-A-G, G-E-G, a stejnou cestou zpět, až palec opět zakotví na struně G spolu s ostatními prsty.

noty1

3. cvičení

Opět vycházíme ze stejné polohy prstů a nyní se soustředíme na překládání 2. prstu (m) se struny G na strunu H a zase zpět. Ostatní prsty zůstávají nadále opřeny o strunu G. Dbáme opět, aby pohyb 2. prstu neovlivnil pozici celé ruky. Ve stejném duchu pak pracujeme se 3. prstem (a), s tím rozdílem, že střídáme nejprve G se strunou H a posléze s E.

Konečně totéž jako s 2. a 3. prstem zkoušíme s malíčkem (c). Vzhledem k tomu, že tento prst nebyl zpravidla dosud aktivně používán, je zapotřebí jej cvičit déle nežli prsty ostatní. Doporučuji zpočátku malíček pouze zdvihat nad strunou G a znovu navracet do výchozí pozice. Rovněž během těchto cvičení je prospěšné dělat mírné pauzy a na chvilku se projít.

V případě, že jsme všechna dosavadní cvičení úspěšně a s plným vědomím zvládli, doporučuji každému dle vlastní fantazie vytvářet nejrůznější variace mezi palcem a ostatními prsty.

noty2

Důležité upozornění! V této fázi dbáme především na celkovou uvolněnost ruky a celého těla, neboť tento stav, zvykneme-li si na něj včas, se nám do budoucna stane samozřejmostí.

Foto: Jan Matěj Rak

Seriály

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.